Mededelingen

Scholingsaanbod schooljaar 2022-2023

Net als voorgaande jaren verzorgen wij scholing m.b.t. BOSOS. Voor alle leerkrachten/scholen die starten met BOSOS maar ook voor de leerkrachten/scholen die al langer werken met ons systeem en meer de verdieping in willen gaan is er een workshop! Daarnaast is er aanbod voor de Intern Begeleider en de leerkrachten die werkzaam zijn in de kleuterbouw en groep 3. Natuurlijk is het ook mogelijk om binnen ons aanbod een team training aan te vragen!

Het aanbod is terug te vinden op:

http://www.peuter-kleuterpraktijk.nl/aanbod.html

Tweestapsverificatie

Beste gebruikers,

Met ingang van vandaag kunnen de scholen en organisaties die gebruik maken van BOSOS;BOSOS 2tot4 en Op School hun gebruikers d.m.v. tweestapsverificatie laten inloggen.

De beheerder kan bij het tabblad gebruikers de tweestapsverificatie aanzetten.
De gebruiker kan via de Authenticator App ( gratis te downloaden in Play store of App store) de code voor beveiligd inloggen ophalen.
LET OP: Het oude wachtwoord blijft geldig!

Gebruikers melden bij hun beheerder of ze van deze extra beveiliging gebruik willen maken.
WIJ STELLEN DEZE NIET IN!

Peilmomenten 1 en 2

Binnen BOSOS is er een nieuwe rapportage ingebouwd namelijk peilmoment 1 en 2. 
Met deze rapportage wordt de ontwikkeling van de kleuter a.d.h.v. 2 observatiemomenten in kaart gebracht. Voor leerjaar 1 een vergelijking met 4.3 en 5.0 jaar. Voor leerjaar 2 een vergelijking met januari groep 2 en eind groep 2. Vanuit deze rapportage krijgen jullie een beeld van de ontwikkeling t.o.v. de kleuter zelf! Als de observaties 4.3 en 5.0 zijn afgerond kunnen jullie onder het tabblad RAPPORTAGE peilmoment 1 aanvinken. Dit geldt ook voor peilmoment 2, alleen zichtbaar als januari en eind groep 2 zijn afgerond.
 

Is de groei voldoende /goed dan wordt dit zichtbaar met een groen percentage.

Is de groei onvoldoende dan wordt dit zichtbaar met een oranje/rood percentage.

Is de groei n.v.t. omdat er niet eerder een observatie op dit gebied is geweest dan wordt dit zichtbaar met een wit percentage n.v.t of 0%

ACTIE bij oranje/rood. Het is dan aan de groepsleerkracht/intern begeleiders en ouders om te ontdekken wat de oorzaak van de vertraagde ontwikkeling is.

Goedkeuring Observatiesystemen

Door een onduidelijke uitleg vanuit het ministerie OCW over goedkeuren van observatiesystemen hebben besturen en scholen onterecht het idee dat zij alleen nog maar met een goedgekeurd observatiesysteem mogen werken.

Dit is niet waar. In de wetgeving staat het volgende:

De scholen gebruiken een leerling- en onderwijsvolgsysteem waaruit de vorderingen in de kennis en vaardigheden blijken op het niveau van de leerling, de groep en de school. Het leerling- en onderwijsvolgsysteem bevat toetsen die kennis en vaardigheden van de leerling meten in elk geval op het terrein van de Nederlandse taal en rekenen en wiskunde, met inachtneming van de referentieniveaus Nederlandse taal en de referentieniveaus rekenen.

Scholen dienen ergens gedurende de schoolse periode (leerjaar 1 t/m 8) gebruik te maken van een goedgekeurde toets. Bij de groepen 1 en 2 mag er echter geen gebruik gemaakt worden van schoolse toetsen en zal het dus gaan om een observatie-instrument.

De keuze vrijheid voor wanneer men gedurende de basisschoolperiode goedgekeurde toetsen (of observatie-instrumenten) wil inzetten ligt bij de school. Deze keuze zal de school moeten verantwoorden naar de Inspectie van het Onderwijs.

Met andere woorden: als in de hogere groepen gebruik wordt gemaakt van goedgekeurde LVS-toetsen dan mag je in de groepen 1 en 2 zelf kiezen welk observatie-instrument je wilt gebruiken om de ontwikkeling van kinderen te volgen (betrouwbaar, systematisch, gevalideerd). Het observatie-instrument hoeft dus géén goedkeuring of erkenning te hebben.

 

Voor verdere informatie:

https://www.slo.nl/thema/meer/jonge-kind/kindvolgsystemen

 

BOSOS goedgekeurd observatiesysteem ?

Op dit moment is er heel veel onduidelijk welk observatiesysteem per 1 augustus 2022 gebruikt mag worden om de leerling te volgen in zijn/haar ontwikkeling. 

De onduidelijkheid ligt bij het woord observeren. BOSOS is aangeboden bij de Expertgroep. Deze geeft aan dat een observatiesysteem niet goedgekeurd hoeft te worden en dus mogen scholen BOSOS gebruiken. Dit wordt naast de Expertgroep ook door de inspectie duidelijk aangegeven.

Maar welk observatiesysteem dan wel? Het is tot nu toe alleen CITO gelukt om op hun systeem goedkeuring te krijgen.

Wij zijn achter de schermen hard aan het werk dit ook voor BOSOS deze goedkeuring te krijgen. Wij hebben er vertrouwen in en dat betekent voor jullie als gebruikers dat jullie na 1 augustus 2022 gebruik kunnen blijven maken van BOSOS.

We houden jullie van de voortgang op de hoogte!

 

Tips herstarten na Lock down

http://www.peuter-kleuterpraktijk.nl/downloads.html

We zitten met elkaar in een vreemde tijd en dat vraagt om flexibiliteit. Hoe ga je om met observeren als je de kleuter lang heb moeten missen in jouw groep.

Via de link komen jullie op de website van de peuter-kleuterpraktijk en bij downloads helpen we jullie graag verder met adviezen!

Belangrijke mededeling mbt oude koppeling Parnassys

Beste gebruikers, 
Per 1 maart 2021 zal BOSOS de oude koppeling Parnassys niet langer ondersteunen en zullen we alleen nog maar via de nieuwe koppeling gegevens importeren.

Nog niet omgezet? Stuur een mailtje naar info@peuter-kleuterpraktijk.nl

Belangrijke mededeling

Beste gebruikers,
Op 1 oktober zal Parnassys de oude koppeling stopzetten en kan BOSOS alleen nog maar via de nieuwe koppeling gegevens importeren.
BOSOS importeert de namen, geboortedata en groepen plus leerkrachten, er vindt geen export plaats!

De kosten van deze nieuwe koppeling zijn:
€ 110,00 per schooljaar plus een afdracht aan parnassys van € 0,10 per leerling van de gehele school. De kosten van € 1,00 per leerling blijft ongewijzigd.
Willen jullie geen koppeling meer, dan zijn de kosten € 100,00 per schooljaar plus € 1,00 per leerling.

Jullie hebben als gebruiker zelf de keuze:

 • Je vraagt de nieuwe koppeling aan
 • Je vraagt of wij voortaan de import via EDEX willen open zetten.

 

Voor alle wijzigingen graag een mailtje naar info@peuter-kleuterpraktijk.nl o.v.v. koppeling.

Voor scholen zonder parnassys koppeling verandert er niets!

Alle observaties direct beschikbaar

Op veler verzoek zijn vanaf nu vanaf de inschrijving alle observaties voor een leerling beschikbaar. Dat betekent dat je nu zonder ingewikkelde administratieve handelingen verder kunt observeren als een leerling voorloopt.

Boven schoolse module

Kenmerken van de boven schoolse module

 • Webbased, dus altijd up-tot-date.
 • De privacy van kindgegevens is gewaarborgd.
 • De leerkrachten werken al met BOSOS, voor de scholen dus geen extra inspanning.
 • De boven schoolse module levert op elk gewenst moment de gegevens op. Je verwerkt deze in de rapportage.
 • Leerkrachten die werkzaam zijn op meerdere scholen kunnen nu met 1 wachtwoord inloggen.

 

Wat kun je met de boven schoolse module

 • Het beleid evalueren op school/locatie en op bestuursniveau.
 • Gebruiken als basis voor reflectie binnen het team.
 • Verantwoording van het beleid.
 • Het aanbod voor jonge kinderen evalueren:
  • De verschillen in ontwikkeling per groep/locatie of school
  • De verschillen in ontwikkeling per locatie/school.
  • De verschillen tussen locaties/scholen.
  • De ontwikkeling op verschillende ontwikkelingsgebieden.
  • De verschillen tussen de opeenvolgende jaren (trend).

 

Kosten

De kosten van een boven schoolse licentie zijn per schooljaar:
€ 100,= licentiekosten plus € 25,= per school die binnen de licentie gekoppeld wordt.

VVE rapportage vanuit BOSOS

BOSOS is uitgebreid met de mogelijkheid om vanuit het systeem een VVE rapportage te halen. Vaak moeten scholen en organisaties voor kinderopvang/PSZ VVE voortgang cijfers aanleveren. Heel vaak werd CITO als instrument gekozen. Vanaf nu kunnen jullie met een enkele druk op de knop een rapportage vanuit BOSOS halen.

Hoe gaat het in zijn werk. Bij de kindgegevens geven jullie aan of er een indicatie is afgegeven en ook vanaf welk moment. Onder het tabblad rapportage zijn vanaf dat moment naast de groepsrapportages nu ook een rapportage VVE uit te draaien.

Belangrijke mededeling

Met ingang van 1 augustus 2015 is er een samenwerkingsverband tussen de Onderwijspraktijk Harry Janssens en de Peuter-Kleuterpraktijk Ellen Voogt.

Alle werkzaamheden rond BOSOS en BOSOS2tot4 wat betreft de proeflicenties en licenties worden door Ellen Voogt uitgevoerd. Ook al je technische en inhoudelijke vragen kun je aan Ellen stellen (zie contactgegevens). Harry blijft nauw betrokken bij alles wat met de programma's te maken heeft.

Voor het scholings- en begeleidingsaanbod op het gebied van kleuters, peuters, BOSOS en BOSOS2tot4 kun je zowel bij de Onderwijspraktijk Harry Janssens als bij de Peuter-Kleuterpraktijk Ellen Voogt terecht.

Belangrijke opmerking over observaties in relatie tot leerjaar

Er zijn nog steeds misverstanden rond de observaties in relatie tot het leerjaar. Dit leidt tot allerlei problemen rond zoekgeraakte observaties. Dat kan worden voorkomen als de impact duidelijk is van het invoeren van het leerjaar. Daarom brengen we dit onderwerp nog een keer onder jullie aandacht

 • De observaties van groep 1 zijn leeftijdgebonden, de observaties in groep 2 zijn gekoppeld aan een periode in het jaar.
 • Zolang de leerling in groep 1 zit (al zat hij daar voor de vakantie ook
  al) dan wordt dat altijd ingevoerd als leerjaar 1
 • De observaties 5.3, 5.6 en 5.9 zijn alleen bedoeld voor kinderen die die
  leeftijd in groep 1 bereiken.
 • Als de leerling in groep 2 zit wordt dat ingevoerd als leerjaar 2.
 • Als een leerling in groep 1 toe is aan de observaties in groep 2 moet hij
  administratief in het tweede leerjaar worden geplaatst.
 • Aan leerjaar 3 zijn geen observaties gekoppeld.

 

Wat betreft de gebruikers van Parnassys:

 • Door de koppeling worden de gegevens uit Parnassys overgenomen. Zorg ervoor dat in Parnassys de geboortedatum en het leerjaar goed staan vermeld want zo wordt het in BOSOS overgenomen.
 • Let ook op in Parnassys dat het leerjaar 0 of 1 is bij leerlingen die de observaties voor leerjaar 1 moeten hebben en dat het leerjaar 2 is voor kinderen die aan die observaties toe zijn.

Overgang BOSOS2TOT4 naar BOSOS

Zonder Parnassys

 • De Peuter-Kleuterpraktijk zorgt ervoor dat de scholen en peuterspeelzalen die samenwerken, aan elkaar zijn gekoppeld.
 • Zorg dat alle observaties van een leerling zijn afgerond.
 • Zorg dat de overgangsrapportage is gemaakt.
 • Geef in de overgangsrapportage aan dat de gegevens gekopieerd mogen worden naar BOSOS. Wanneer dit is aangevinkt dan wordt de leerling automatisch aangemaakt in BOSOS als hij daar nog niet is ingevoerd.
 • De leerling staat nu met de overgangsrapportage in groep 1. De overdracht komt dan te staan bij de 4.3 observatie. De leerkracht van groep 1 kan dan zien waar hij aan kan werken als de leerling eenmaal gewend is
 • De observatie 4.3 is dan grotendeels al ingevuld omdat die hetzelfde is als de laatste observatie bij de peuters. Wanneer de 4.3 observatie aan de beurt is, kan hij de veranderingen via bewerken aangeven.
 • (Nadat de leerling in BOSOS is overgenomen, kan de leerling uitgestroomd worden uit BOSOS2TOT4 en blijft daar in de groep uitgestroomd staan).

 

Met Parnassys

 • De Peuter-Kleuterpraktijk zorgt ervoor dat de scholen en peuterspeelzalen die samenwerken, aan elkaar zijn gekoppeld.
 • Zorg dat alle observaties van een leerling zijn afgerond.
 • Zorg dat de overgangsrapportage is gemaakt.
 • De leerling kan worden ingeschreven in Parnassys in groep 1. Door de koppeling met parnassys en de koppeling met BOSOS2TOT4 wordt de overgangsrapportage van de leerling overgenomen in BOSOS.
 • De leerling staat nu met de overgangsrapportage in groep 1. De overdracht komt dan te staan bij de 4.3 observatie. De leerkracht van groep 1 kan dan zien waar hij aan kan werken als de leerling eenmaal gewend is
 • De observatie 4.3 is dan grotendeels al ingevuld omdat die hetzelfde is als de laatste observatie bij de peuters. Wanneer de 4.3 observatie aan de beurt is, kan hij de veranderingen via bewerken aangeven.
 • (Nadat de leerling in BOSOS is overgenomen, kan de leerling uitgestroomd worden uit BOSOS2TOT4 en blijft daar in de groep uitgestroomd staan)

 

Let op!

Voor de koppeling is het belangrijk dat de voornaam, achternaam en geboortedatum van de leerling 
in BOSOS2TOT4 en BOSOS exact overeenkomen!

Wanneer een leerling (en de 4.3 observatie) eenmaal is aangemaakt in BOSOS, 
dan kunnen de gegevens niet meer overgenomen worden.

Kleine aanpassingen digitaal rapport

 1. Je kunt als school nu een groter logo van je school op het voorblad plaatsen.
 2. Je kunt het logo van BOSOS en 'Peuter-Kleuterpraktijk' weglaten uit het digitale rapport. 
  Dit doe je bij rapportages > schoolspecifieke onderdelen & logo > logo BOSOS tonen: nee
 3. Je kunt toelichtingen over observaties toevoegen bij leerlingen. Als er geen toelichting wordt gegeven verschijnt er geen leeg veld met opmerkingen. Je kunt vanaf nu je toelichting op observaties digitaal in BOSOS invullen.
 4. Bevat jouw school schoolspecifieke onderdelen waarop een leerling beoordeeld wordt (zoals Engels)? Dan kun je dit als 'regels' invullen bij rapportages > schoolspecifieke onderdelen & logo > schoolspecifiek.

 

Let op: de toelichting bij deze schoolspecifieke items vul je met pen en papier in. Het rapport wordt namelijk als PDF uitgedraaid, deze schoolspecifieke items kun je niet digitaal bewerken.

BOSOS in de startblokken voor het nieuwe schooljaar!

Voor Parnassys gebruikers:

Door de koppeling met Parnassys worden de gegevens van de groepen en leerlingen automatisch overgenomen uit Parnassys. De gebruikers moeten handmatig worden gewijzigd/aangevuld. Daarna ga je naar "groepen" en koppelt de goede leerkracht aan de goede groep. Klik op het tekentje voor bewerken, zet een vinkje voor de naam van degene die leerkracht is, die ib-er is en voor wie je eventueel de gegevens inzichtelijk wilt maken (anderen dan de leerkrachten en ib-ers). Sla op.

Voor niet-Parnassys gebruikers:

Alle gegevens worden handmatig ingevoerd/aangepast. Begin bij de gebruikers, dan de groepen en dan de leerlingen. Als een leerling vorig schooljaar al in groep 1 zat en in het nieuwe schooljaar weer dan moet die leerling worden bewerkt en de groep en leerjaar weer worden opgeslagen, al staat hij al in het eerste leerjaar. Dat is dan nog van toepassing op het vorige schooljaar en dat is afgesloten. Door opnieuw op te slaan maak je het dossier aan voor dit schooljaar en dan krijg je wel alle observaties te zien. Dan staat ook het goede schooljaar op de printversie.

Hetzelfde geldt voor een leerling die groep 2 nog een keer doet. Als je de leerling bewerkt en weer opslaat worden alle bolletjes weer groen en worden de observaties van de eerste keer in groep 2 opgeslagen in het archief.

BOSOS is verbeterd

Het werken met BOSOS is over het algemeen heel goed bevallen. Zoals van ons bekend staan wij altijd open voor opmerkingen en suggesties en daar doen we dan ook wat mee. Daarom hebben we de vakantie gebruikt om BOSOS aan te passen en nog verder te verbeteren. Onderstaand een overzicht van de aanpassingen. We hopen dat het ook door de gebruikers als een verbetering wordt ervaren!

Koppeling met ParnasSys

De koppeling met Parnassys heeft het hele afgelopen schooljaar voor problemen gezorgd. Parnassys heeft ons verzekerd dat nu alles in orde is. De koppeling maakt het mogelijk om

 • direct vanuit Parnassys via de loginkoppeling in BOSOS te komen zonder apart in te loggen
 • groepen en leerlingen worden automatisch overgenomen uit Parnassys in BOSOS
 • wijzigingen in Parnassys worden automatisch doorgevoerd in BOSOS

 

Mocht dit niet werken wilt u dan zo vriendelijk zijn dat z.s.m. aan ons door te geven? Graag met vermelding van het probleem de gebruiker en de datum en tijd waarop het niet lukte. Met die informatie is het beter mogelijk de problemen op te lossen.

 

Vijfjarigen in groep 2 en de oktober observatie

Wij krijgen vragen over de oktober groep 2 observatie. Het kan voorkomen dat in oktober een leerling die nog geen 5 is twee keer op de agenda staat 5.0 jaar en oktober. Dat komt omdat in groep 1 op leeftijd geobserveerd wordt en in groep 2 op kalender maand. De volgorde van de observatie moet wel intact blijven in verband met de logische ontwikkeling (en het gericht volgen en actie gewenst). Het kan echter nogal veel worden, zeker bij leerlingen met achterstand.(Zie bij veelgestelde vragen: vraag 10)

Advies:

 • Bij goede leerlingen gewoon de beide observaties doen.<br>Veel kan direct in de studeerkamer al ingevuld worden.
 • Bij zwakkere leerlingen kan via de agenda de oktober groep 2 observatie verplaatst worden naar november.<br>(In november staan wel alle leerlingen maar met maar één vraag)
 • Bij scholen dit jaar starten met BOSOS. Begin met de observaties van oktober groep 2.</li>

In de praktijk moeten de jonge leerlingen ook in groep 2 een gecomprimeerd programma lopen om aan het eind van groep 2 ongeveer op hetzelfde niveau te komen als alle andere leerlingen.

Kan de leerkracht van groep 3 ook bij de BOSOS gegevens?

Deze vraag hebben we de afgelopen tijd veel gehad. Natuurlijk waren de gegevens beschikbaar maar dan bij de uitgestroomde leerlingen. Via een omweg kon de leerkracht van groep 3 daar dan wel bij als die als gebruiker was ingevoerd. Nu hebben we dat eenvoudiger gemaakt dan het tot nu toe was.